top of page

Viktig information till dig som kund hos Niluka Invest AB

 

Niluka Invest AB (nedan kallat Ombudet) är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (nedan kallat SVP), vilket innebär att du som kund också är kund till SVP.

 

SVP är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionen att verka enligt lagen om värdepapper. SVP ägs av det svenska värdepappersbolaget Strukturinvest Holding (nedan kallat SIH) tillsammans med ett antal minoritetsägare, varav Ombudet är en sådan minoritetsägare. SIH är också majoritetsägare i Strukturinvest Fondkommission (FK) AB (nedan kallat Strukturinvest).

 

Genom att vara anknutet ombud kan Ombudet verka under SVP:s tillstånd för investeringsrådgivning och orderförmedling av värdepapper. SVP tar då ansvar för att denna verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till.

 

Ombudet kommer att ge kunder råd om produkter och tjänster från ett antal olika bolag. Ombudet har valt att i sin rådgivning arbeta med depåer hos Strukturinvest och Nordnet och strukturerade placeringar framtagna av Strukturinvest och Garantum, samt fonder. Detta innebär sammantaget att Ombudet inte tillhandahåller rådgivning på oberoende grund.

 

Ombudet agerar under två tillstånd, SVP:s tillstånd enligt Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden samt Ombudets tillstånd enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. Du som kund kommer att bli informerad om under vilket/vilka tillstånd Ombudet gör affär med dig. Förutsättningar för Ombudets investeringsrådgivning och orderförmedling När Ombudet ger råd om finansiella produkter eller tjänster ska Ombudetsamtidigt bedöma om dessa är lämpliga för dig mot bakgrund av syftet med investeringen, finansiell ställning samt erfarenhet och kunskap om finansiella produkter och tjänster. För att kunna fatta ett välinformerat beslut vid investeringsrådgivning görs alltid en skriftlig lämplighetsbedömning gällande hur rådgivningen motsvarar dina preferenser och behov. För att SVP ska kunna ta ansvar för den investeringsrådgivning och orderförmedling som sker via Ombudet kontrollerar SVP Ombudets rådgivningsdokumentation från kundmötet. Kontrollen görs för att kunna bedöma lämpligheten i rekommenderade produkter och tjänster. Dessa kontroller förutsätter att du som kund: • lämnar efterfrågade uppgifter till stöd för rådgivningsprocessen till Ombudet. Resultatet av rådgivningen kan påverkas om du utelämnar eller avstår från att lämna information, då råden bygger på de uppgifter du lämnat i mötet • ger SVP rätt att, för din räkning, efterfråga och erhålla information om ditt engagemang innefattande innehav på depåer, konton och i försäkringar eller motsvarande hos banker, värdepappersinstitut, försäkringsbolag och liknande institut i den omfattning som SVP bedömer behövs för att utföra erhållna uppdrag från dig • ger SVP rätt att överlämna information om dig som kund till banker, värdepappersinstitut, försäkringsbolag och liknande institut • ger anställda på SVP rätt att få insyn i dina depåer med de innehav som fullmakter täcker • ger SVP rätt att för din räkning vidta de åtgärder som erfordras för att kunna fullgöra de uppdrag som du vid var tid lämnat till SVP via Ombudet • har fått information om att alla uppgifter som lämnats kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Intressekonflikter SVP har identifierat ett antal intressekonflikter: 1. SIH är huvudägare i SVP och Strukturinvest. Samtidigt är SVP B-aktieägare i SIH. SVP kan därmed vara berättigat till en aktieutdelning i de fall SIH beslutar om en sådan. Denna utdelning betalas vidare till ombuden i form av en extra ersättning i de fall ombuden förmedlat Strukturinvests produkter och tjänster. En intressekonflikt uppstår om Ombudet skulle förmedla Strukturinvests produkter och tjänster för att öka möjligheten till aktieutdelning istället för andra, för kunden mer lämpliga, produkter och tjänster. 2. Kunder med tjänsten rådgiven depå hos Strukturinvest kan ges råd att placera i Strukturinvests produkter p g a att ersättningen till Ombudet då kan bli högre. 3. Vissa produkter ger Ombudet högre ersättningar än andra, vilket skulle kunna leda till att ombudet väljer att ge råd om produkter eller tjänster som ger en högre ersättning. Dessa intressekonflikter hanteras genom att Ombudet alltid ska genomföra en lämplighetsbedömning för att säkerställa att dina intressen sätts främst. Vidare ska Ombudet förse dig med dokumentet ”Information om avgifter och ersättningar” som redovisar en jämförelse mellan ersättningar för olika produkter och tjänster inför varje affär. Medarbetare på SVP kontrollerar all rådgivningsdokumentation för att säkerställa att rådgivningen är korrekt genomförd innan order vidareförmedlas. Ersättningar och incitament Som kund har du rätt att få information om ersättningar till eller från tredje part (incitament) i samband med investeringstjänster eller andra tjänster som Ombudet utför åt dig. Ersättningar får lämnas och tas emot under vissa förutsättningar. De ska vara utformade för att höja kvaliteten på den berörda tjänsten och får inte hindra att Ombudet tillvaratar dina intressen. Ersättningarna möjliggör att tillhandahålla kvalitetshöjande tjänster till dig som kund, t ex tillgång till rådgivning och ett brett produkt- och tjänsteutbud. Se vidare Bilaga 1. All ersättning för ovanstående produkter och tjänster finns att läsa om i SVP:s ”Information om avgifter och ersättningar” som du ska erhålla vid ditt första möte med din rådgivare hos Ombudet samt därefter minst årligen så länge det finns en kundrelation mellan dig och Ombudet. Ägaren och anställda hos Ombudet erhåller fast månadslön alternativt timlön. Villkorsändringar Ombudet kommer att informera dig om eventuella villkorsändringar minst två månader innan de träder ikraft. Även en eventuell uppsägning från Ombudet ska ske två månader i förväg. Klagomål Om du som kund av någon anledning är missnöjd med Ombudet och inte kan lösa problemet med din rådgivare, ska du kontakta klagomålsansvarig på SVP skriftligen: Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB Klagomålsansvarig Grev Turegatan 14, 4tr 114 46 Stockholm E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se För ytterligare information, se www.svenskvpservice.se Behandling av personuppgifter Behandling av personuppgifter sker enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar. Ombudet och SVP kommer att behandla kunders personuppgifter (såväl av kunden själv lämnade som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning det krävs för fullgörande av uppdrag relaterade till avtal och fullgörande av Ombudets och SVP:s rättsliga skyldigheter,samt behandla kunders personuppgifter för information om regel/villkorsändringar, värdepapper, produkter, försäkringar och tjänster mm med anknytning till avtalet. Kunder bör vara införstådda i att Ombudet och SVP har en skyldighet att lagra uppgifter om kunders förhållanden och att detta sker i ett elektroniskt kundhanteringssystem. Mer information om SVP:s och Ombudets hantering av personuppgifter finns på Ombudets hemsida (om en sådan finns) samt på www.svenskvpservice.se. Ombudet och SVP kan till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighetsföreskrift eller beslut vara skyldigt att till annan lämna uppgifter om kunders förhållanden rörande de uppdrag som Ombudet och SVP utför för kunders räkning. Det åligger dig som kund att på begäran av Ombudet tillhandahålla den information, inkluderande skriftliga handlingar, som Ombudet bedömer vara nödvändiga för att fullgöra sådan skyldighet. Vilka uppgifter avses? Här avses sådana uppgifter som du lämnar till Ombudet alternativt direkt till SVP i samband med eller i nära anslutning till investeringsrådgivning och förmedling av order. Exempel på detta är den information som finns i rådgivningsdokumentationen som du också erhåller en kopia av. Av vem behandlas uppgifterna? Uppgifterna behandlas av Ombudet, SVP samt inom ramen för gällande regler om sekretess, av andra företag som Ombudet och SVP samarbetar med, t ex depåinstitut och produktbolag. För vilka ändamål behandlas uppgifterna? Uppgifterna behandlas i samband med kontroll och genomgång av rådgivningsdokumentation för att kontrollera lämpligheten i de råd som givits av Ombudet, vid fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som en kund har begärt innan eller efter avtal träffats. Uppgifter lämnas också till myndigheter enligt gällande lagstiftning. Internet SVP använder s k cookies på Internet och det sker också en automatisk registrering av besökares IPadresser för mätning av besöksfrekvens och för säkerhetsändamål. Mer information Om du önskar information om vilka personuppgifter som behandlas av Ombudet och SVP kan du begära detta genom att skicka en skriftlig undertecknad ansökan till SVP. Begäran om rättelse av personuppgift ska göras via Dataskyddsombudet: Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB Dataskyddsombud Grev Turegatan 14, 4tr 114 46 Stockholm E-post: info@svenskvpservice.se Bilaga 1 – Kvalitetshöjande åtgärder Nedan exemplifieras kvalitetshöjande tjänster som du som kund erhåller från Ombudet alternativt indirekt via SVP. Dessa ses kontinuerligt över och följs upp, i samband med översyn av tredjepartsersättningar: • Personlig rådgivning samt löpande uppföljning av både produkternas utveckling och dess lämplighet för dig som kund, vilka utförs av kvalificerade rådgivare hos Ombudet • Tillgång till ett brett utbud av produkter och tjänster från ett antal bolag som SVP kvalitetssäkrat och godkänt • Kartläggning av totalt sparande och portföljrisk • Tillgång till SVP:s portföljförvaltning

bottom of page