top of page

Integritetspolicy

Om Dataskyddsförordningen (GDPR)

NILUKA INVEST AB har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade och att behandling sker i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen). Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig.

NILUKA INVEST AB är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter. Behandling sker av anställda hos NILUKA INVEST AB.

 

I denna informationstext beskriver vi för dig hur och varför NILUKA INVEST AB behandlar dina personuppgifter.

 

Varför hanterar NILUKA INVEST AB personuppgifter?

Personuppgifter som lämnas till NILUKA INVEST AB, som är personuppgiftsansvarig, kommer att samlas in, behandlas och lagras av NILUKA INVEST AB för att bolaget ska kunna förbereda, tillhandahålla och administrera produkter och tjänster till dig som kund samt fullgöra ingångna avtal. Det är det grundläggande ändamålet med vår behandling av personuppgifter för att NILUKA INVEST AB ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag eller andra författningar. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade, men i syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan NILUKA INVEST AB även komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtande av uppgifter från offentliga och privata register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter via Statens person- och adressregister (SPAR).

NILUKA INVEST AB måste också följa ett antal lagar och myndighetsbeslut och då hanterar vi dina personuppgifter för att till exempel:

 • Kontrollera och verifiera din identitet

 • Följa upp och analysera dina transaktioner för att förebygga eller upptäcka bedrägerier, penningtvätt och andra brott

 • Dokumentera och spara personuppgifter kopplade till rådgivning om värdepapper eller portföljförvaltning

 • Rapportera till myndigheter såsom Skatteverket och Finansinspektionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Vilka personuppgifter hanterar NILUKA INVEST AB?

De personuppgifter vi hanterar relaterar till följande kategorier (med exempel inom parentes):

 • Grundläggande personuppgifter (personnummer, namn, kontaktuppgifter, ID-nummer)

 • Bedömning och klassificering (enligt regler kring penningtvätt, värdepappershandel eller skattskyldighet i USA)

 • Avtal (all typ av information kopplad till avtal såsom kund-, rådgivnings- och portföljförvaltningsavtal samt fullmakter)

 • Finansiella transaktioner (Värdepappersaffärer)

 • Kommunikation (via brev och E-post)

 • Granskningsloggar (Penningtvättssystem, Rådgivningsverktyg, Identifikationsprogram för Bank-ID signering)

 

Varifrån samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifterna direkt från dig, till exempel när du vill ingå ett avtal om portföljförvaltning eller rådgiven depå, eller när vi tar emot och vidarebefordrar en order om köp eller försäljning av värdepapper.

Vi samlar inte in fler uppgifter än de vi behöver för att kunna leverera de tjänster du vill ha eller som olika lagar eller myndighetsbeslut kräver att vi samlar in.

Vem delar vi dina uppgifter med?

För att kunna leverera våra tjänster är det ibland nödvändigt att vi delar personuppgifter med andra bolag eller andra leverantörer som arbetar för vår räkning, som vi har avtal med.

Exempel på när vi delar dina personuppgifter är:

 • Till depåinstitut när vi utför ett tjänst/uppdrag för dig (depåöppningshandlingar, vidarebefordran av order, avstämningsunderlag avseende förmedlade ordrar/tjänster)

 • Till produktbolag när du köper eller säljer finansiella instrument

 

Vi ställer samma krav på sekretess och säkerhet på våra samarbetspartner som om vi själva behandlat uppgifterna. Gentemot dig som kund svarar vi alltid för att hanteringen av personuppgifterna sker korrekt.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver för att kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du har avtal med oss om. Vi sparar också personuppgifter för att kunna uppfylla krav i lagar och beslut av myndigheter.

Om du avslutar en produkt eller tjänst hos NILUKA INVEST AB behöver vi spara en del av dina personuppgifter som är kopplade till den produkten eller tjänsten under en viss tid. Vi behöver exempelvis behålla vissa personuppgifter i minst fem år och högst tio år för att uppfylla regler kring penningtvätt.

Dina rättigheter kring behandling av personuppgifter:

 • Du kan när som helst få information om vilka personuppgifter om dig som vi hanterar. Om du önskar sådan information kontaktar du oss enklast via info@nilukainvest.se  

 • Om du upptäcker att vi har felaktiga uppgifter om dig korrigerar vi dessa så snart vi uppmärksammas på det. Kontakta oss på info@nilukainvest.se om vi behöver korrigera felaktiga personuppgifter om dig

 • Du kan begära radering eller en begränsning av behandlingen av dina uppgifter under vissa förutsättningar

 

Mer information

Om du har frågor eller synpunkter kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@nilukainvest.se eller ringa oss på 0771-41 10 10.

Du kan också kontakta vår klagomålsansvarige eller tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, för eventuella klagomål rörande behandlingen av dina personuppgifter.

bottom of page